NBBU CAO

ARTIKEL 28 – KORT VERZUIM, GEBOORTEVERLOF EN BIJZONDER VERLOF

 1. De uitzendkracht heeft recht op kort verzuim. Onder kort verzuim wordt verstaan: verzuim gedurende een redelijke tijdsduur waarin de uitzendkracht verhinderd is zijn werk te verrichten:
  a. als gevolg van onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen; of
  b. als gevolg van de vervulling van een door wet of overheid, zonder geldelijke vergoeding, opgelegde verplichting, welke vervulling niet in zijn vrije tijd kon geschieden; of
  c. als gevolg van zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

 1. Na de bevalling van de partner of degene wiens kind de uitzendkracht erkent, heeft de uitzendkracht gedurende een periode van vier weken te rekenen na de eerste dag van de bevalling, recht op geboorteverlof. Het geboorteverlof bedraagt een maal de wekelijkse arbeidsduur.

 2. De uitzendkracht heeft recht op bijzonder verlof bij:

a. ondertrouw uitzendkracht

één dag

 

 

b. huwelijk of geregistreerd partnerschap

twee dagen

uitzendkracht

 

 

 

c. huwelijk of geregistreerd partnerschap van

één dag

(klein)kind, broer of zus of ouders

 

 

 

d. overlijden van de partner of kind

van de dag van overlijden

 

tot en met de dag van de

 

uitvaart

 

 

e. overlijden van broer of zus, ouders,

één dag + bijwonen

grootouders, kleinkind

uitvaart, tenzij de

 

uitzendkracht de uitvaart

 

regelt, dan van de dag van

 

overlijden tot en met de

 

dag van de uitvaart

 

 

f. 12,5-, 25- en 40-jarig huwelijk

één dag

 

 

g. 25-, 40-jarig dienstverband

één dag

 

 

h. 25-, 40-, 50-, 60- en 70-jarig huwelijk van

één dag

ouders en grootouders

 

 

 

i. afleggen (vak)examen ter verkrijging van een

één dag

erkend diploma

 

 

 

In dit artikellid wordt mede bedoeld met:

Kind

kind van de uitzendkracht of zijn partner, onder wie ook het adoptie-,

 

stief-, pleegkind of het kind dat de uitzendkracht heeft erkend

 

 

Broer of zus

adoptie-, half-, stief- en pleegbroer; adoptie-, half-,

 

stief- en pleegzus, zwager en schoonzus

 

 

Ouders

ouders van de uitzendkracht, onder wie ook adoptie-, stief-, pleeg-

 

of schoonouders

 

 

Grootouders

grootouders van de uitzendkracht of zijn partner, onder wie ook

 

grootouders van een adoptie-, stief- of pleegkind

 

 

Partner

echtgenoot, geregistreerd partner of persoon met wie de

 

uitzendkracht ongehuwd samenwoont

 

 

 

 1. De uitzendkracht zal zo spoedig mogelijk de uitzendonderneming informeren over het opnemen van kort verzuim, geboorteverlof of bijzonder verlof.

 

Uitzendovereenkomst met uitzendbeding

 1. Voor het kort verzuim en bijzonder verlof reserveert de uitzendonderneming 0,6% van het feitelijk loon van de uitzendkracht. Dit wordt verhoogd met de wachtdagcompensatie conform artikel 25 lid 4.

 2. Wanneer de uitzendkracht kort verzuim of bijzonder verlof opneemt en de uitzendovereenkomst blijft voortduren, wordt het feitelijk loon uit de opgebouwde reservering betaald, voor zover de reservering toereikend is.

 3. Wanneer de uitzendkracht geboorteverlof opneemt en de uitzendovereenkomst blijft voortduren, wordt het loon als bedoeld in artikel 1:2 Wet arbeid en zorg uit de opgebouwde reservering betaald. Als de reservering niet toereikend is, wordt deze door de uitzendonderneming aangevuld.

 

Uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding

 1. Wanneer de uitzendkracht met een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding kort verzuim of bijzonder verlof opneemt, heeft hij recht op doorbetaling van het feitelijk loon voor het aantal uur dat hij op die dag(en) zou hebben gewerkt.
 2. Wanneer de uitzendkracht geboorteverlof opneemt, heeft hij recht op het loon zoals bedoeld in artikel 1:2 Wet arbeid en zorg.