ABU CAO

Artikel 5 – Verplichtingen van de uitzendonderneming

1. De uitzendonderneming wijst iedere vorm van discriminatie af.

2. Vóór het aangaan van de uitzendovereenkomst verstrekt de uitzendonder­ neming aan de uitzendkracht schriftelijk een exemplaar van de cao. Op zijn verzoek zal de uitzendkracht een gedrukt exemplaar van de cao ontvangen.

3. De bepalingen van de cao zijn zogenaamde minimumbepalingen. Afwijking van de cao en de bijlagen is alleen toegestaan als dit in het voordeel van de uitzendkracht is.

4. De uitzendonderneming spreekt met de opdrachtgever af dat laatst­ genoemde de uitzendkracht op dezelfde zorgvuldige wijze behandelt als zijn eigen werknemers en de opdrachtgever passende maatregelen treft ten aanzien van wettelijke voorschriften van veiligheid, gezondheid en welzijn.

5. De uitzendonderneming is verplicht om de uitzendkracht voor aanvang van de werkzaamheden bij de opdrachtgever te informeren over de vereiste

(beroeps)kwalificaties en mogelijk aanwezige veiligheids- en gezondheids­ risico’s, en hoe daarmee om te gaan. Op verzoek van de uitzendkracht verstrekt de uitzendonderneming een opgave van het aantal met de uitzendkracht aangegane uitzendovereen­ komsten en de data van aanvang en einde daarvan, inclusief een verklaring of wordt voldaan aan de eisen van deelname aan pensioen. Uit deze opgave blijkt tevens welke uitzendwerkzaamheden de uitzendkracht heeft verricht en bij welke opdrachtgever(s) hij heeft gewerkt. De gegevens worden verstrekt zolang de uitzendonderneming over deze gegevens mag ­beschikken volgens de termijnen die uit de Algemene verordening

gegevensbescherming­ (AVG) volgen.