ABU CAO

Artikel 43 – Dispensatie

1. Cao-partijen kunnen op verzoek van partijen bij een andere cao dispensatie verlenen van de toepassing van (bepalingen van) de cao, onder door cao-­ partijen te stellen voorwaarden, welke zijn opgenomen in Bijlage VII bij deze cao. Controle door de SNCU op naleving van de voor dispensatie aangemelde cao(-bepaling) zal in ieder geval als voorwaarde voor dispensatie worden gesteld.

2. Een verzoek tot dispensatie van (bepalingen van) de cao moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de Dispensatiecommissie, ­bereikbaar op het volgende adres: Postbus 144, 1170 AC Badhoevedorp of dispensatie-commissie@abu.nl. In dit artikel wordt onder schriftelijk verstaan: ‘per brief of per e-mail verzonden’.

3. De Dispensatiecommissie beslist namens cao-partijen op een dispensatie-verzoek.