ABU CAO

Artikel 39 – Faciliteiten voor werknemersorganisaties

1. Vergoeding vakbondscontributie

De uitzendonderneming zal op verzoek van de uitzendkracht zijn vakbonds­ contributie aan een werknemersorganisatie in mindering brengen op bruto-­ loonbestanddelen, voor zover dit fiscaal gefaciliteerd wordt en het brutoloon van de uitzendkracht daartoe toereikend is. De uitzendkracht verstrekt de uitzendonderneming­ een opgave van de in te houden vakbondscontributie.

2. Geen benadeling bij vakbondsactiviteiten

De uitzendkracht die werkzaam is in branches en bedrijven waar activiteiten van werknemersorganisaties plaatsvinden (waaronder ledenvergaderingen vanwege cao-onderhandelingen, stiptheidsacties of stakingen), zal daaraan kunnen deelnemen zonder dat hij wordt belemmerd dan wel benadeeld door de uitzendonderneming­. De uitzendonderneming spreekt de opdrachtgever er op aan als deze de uitzendkracht benadeelt als gevolg van zijn vakbonds-activiteiten.

3. Verlof van kaderleden

a. Een kaderlid van een werknemersorganisatie is de bij de uitzendonder­ neming werkzame uitzendkracht, die een bestuurlijke of vertegenwoor­ digende functie uitoefent voor zijn werknemersorganisatie, en die als zodanig door de betrokken werknemersorganisatie bij het management van de uitzendonderneming­ schriftelijk is aangemeld. In dit artikel wordt onder schriftelijk verstaan: ‘per brief of per e-mail’.
b. Een kaderlid van een werknemersorganisatie, die als zodanig wordt aangemeld bij de uitzendonderneming, mag met behoud van zijn loon gedurende maximaal vier dagen deelnemen aan verenigingsverga­ deringen en scholingsdagen van de werknemersorganisatie. Dit geldt tevens voor het deelnemen aan verenigingsvergaderingen en scholings-dagen bij de opdrachtgever.

4. Toegang tot de werkplek

De uitzendonderneming informeert de opdrachtgever desgevraagd over de wens van vertegenwoordiger(s) van werknemersorganisaties om toegang tot de onderneming van de opdrachtgever te krijgen. De uitzendonderneming en de opdrachtgever zijn ieder voor zich aanspreekbaar voor deze vertegen­woordiger(s)­ over onderwerpen die de werksituatie van de uitzendkracht betreffen.

5. Promoten van en informeren over activiteiten van werknemersorganisaties­

a. Werkgeversorganisaties bieden werknemersorganisaties de gelegenheid om via de cao-apps in de uitzendsector de uitzendkracht te informeren over de aangesloten werknemersorganisaties, de namen van hun vertegenwoordigers­ of contactpersonen, en een verwijzing naar waar zij informatie kunnen vinden over:

  • standpunten, activiteiten en mededelingen van de werknemersorgani­­ satie(s) met betrekking tot de uitzendsector;
  • vergaderingen van werknemersorganisatie(s);

b. De uitzendonderneming biedt werknemersorganisaties op verzoek in redelijkheid de mogelijkheid:

  • om gebruik te maken van een vergaderruimte binnen de uitzendonderneming­ ten behoeve van vergaderingen van de werk­nemersorganisatie­ met betrekking tot de uitzendonder­ neming of -sector, en voor het onderhouden van contacten met de leden van de werknemersorganisaties­ werkzaam bij die uitzendonderneming;
  • om de uitzendkracht te informeren over de kandidaatstelling van leden voor het medezeggenschapsorgaan van de uitzendonder­ neming;
  • om via hun (digitale) publicatiekanalen voor uitzendkrachten de uitzendkrachten te informeren over de activiteiten van werknemers­ organisaties.

6. Met werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties worden in dit artikel de werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties bedoeld betrokken bij deze cao.