ABU CAO

Artikel 38 Inhoudingen op het loon

1. De uitzendkracht kan de uitzendonderneming een schriftelijke volmacht verlenen om van het uit te betalen loon betalingen in zijn naam te verrichten. Deze volmacht kan altijd worden herroepen.

2. Inhoudingen op het uit te betalen loon voor huisvestingskosten en vervoers-kosten van en naar de woonplaats in het land van herkomst van de uitzend-kracht bedragen nooit meer dan de werkelijke kosten.

3. Kosten van activiteiten die de uitzendonderneming verricht ten behoeve van de sociale begeleiding en de administratie met betrekking tot het werk en het verblijf in Nederland van de uitzendkracht, mogen niet worden ingehouden op het loon.

4. Iedere inhouding op het loon wordt schriftelijk gespecificeerd op de loonstrook. De uitzendonderneming zorgt ervoor dat de uitzendkracht beschikt over een overzicht van mogelijke inhoudingen, in de landstaal van de ­uitzendkracht.