ABU CAO

Artikel 32 – Pensioen

1. Er is een pensioenregeling overeengekomen door cao-partijen, die voorziet in opbouw van pensioen voor uitzendkrachten. Deze pensioenregeling is vastgelegd in de pensioenovereenkomst en is als bijlage bij deze cao bijge-voegd.

2. De Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) is door cao-par-tijen belast met de uitvoering van de pensioenregeling.

3. De pensioenovereenkomst wordt vastgelegd in de statuten en reglementen van StiPP. De pensioenregeling bestaat uit een Basisregeling en een Plusre-geling.

4. Voor de rechten en verplichtingen van uitzendkrachten en uitzendonderne-mingen zijn de statuten en reglementen van StiPP bepalend.

5. Cao-partijen komen de premie overeen. De premie bedraagt:

a. voor de Basisregeling 2,6% van het brutoloon;
b. voor de Plusregeling maximaal 12% van de pensioengrondslag. Van deze premie mag de uitzendonderneming maximaal een derde inhouden op het brutoloon van de uitzendkracht.

6. Van de Basis- en Pluspensioenregeling zoals omschreven in deze overeen-komst kan altijd ten gunste van de uitzendkracht worden afgeweken.

Het reglement en nadere informatie is te vinden op www.stippensioen.nl.