ABU CAO

Artikel 3 – Duur, verlenging en beëindiging, tussentijdse beëindiging/wijzigingen

1. De cao heeft een looptijd van 30 december 2019 tot en met 31 mei 2021.

2. Als geen van de cao-partijen de bepalingen uit de cao bij aangetekend schrijven uiterlijk drie maanden voor het einde van de looptijd heeft opgezegd, worden deze bepalingen voor de duur van één jaar verlengd. In geval van opzegging worden de bepalingen uit de cao automatisch verlengd als cao-partijen nog in overleg zijn over een nieuw te sluiten cao.