ABU CAO

Artikel 28 – Kort verzuim, geboorteverlof en bijzonder verlof

1. De uitzendkracht heeft recht op kort verzuim. Onder kort verzuim wordt verstaan: verzuim gedurende een redelijke tijdsduur waarin de uitzendkracht verhinderd is zijn werk te verrichten:

a. als gevolg van onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen; of
b. als gevolg van de vervulling van een door wet of overheid, zonder geldelijke vergoeding, opgelegde verplichting, welke vervulling niet in zijn vrije tijd kon geschieden; of
c. als gevolg van zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden.

2. Na de bevalling van de partner of degene wiens kind de uitzendkracht erkent, heeft de uitzendkracht gedurende een periode van vier weken te rekenen na de eerste dag van de bevalling, recht op geboorteverlof. Het geboorteverlof bedraagt eenmaal de wekelijkse arbeidsduur.

3. De uitzendkracht heeft recht op bijzonder verlof bij:

 

recht op bijzonder verlof Dagen
ondertrouw uitzendkracht
één dag
huwelijk of geregistreerd partnerschap uitzendkracht
Twee dagen
huwelijk of geregistreerd partnerschap van (klein)kind, broer of zus of ouders
één dag
overlijden van de partner of kind
van de dag van overlijden tot en met de dag van de uitvaart
overlijden van broer of zus, ouders, grootouders, kleinkind
één dag + bijwonen uitvaart, tenzij de uitzendkracht de uitvaart regelt, dan van de dag van overlijden tot en met de dag van de uitvaart
12,5-, 25- en 40-jarig huwelijk
één dag
25- en 40-jarig dienstverband
één dag
25-, 40-, 50-, 60- en 70-jarig huwelijk van ouders en grootouders
één dag
afleggen (vak)examen ter verkrijging van een erkend diploma
één dag

in dit artikellid wordt mede bedoeld met: 

 

Persoon Toelichting
Kind
kind van de uitzendkracht of zijn partner, onder wie ook het adoptie-, stief-, pleegkind of het kind dat de uitzendkracht heeft erkend
Broer of zus
adoptie-, half-, stief- en pleegbroer; adoptie-, half-, stief- en pleegzus, zwager en schoonzus
Ouders
ouders van de uitzendkracht, onder wie ook adoptie-, stief-, pleeg- of schoonouders
Grootouders
grootouders van de uitzendkracht of zijn partner, onder wie ook grootouders van een adoptie-, stief- of pleegkind
echtgenoot, geregistreerd partner of persoon met wie de uitzendkracht ongehuwd samenwoont
Content

4. De uitzendkracht zal zo spoedig mogelijk de uitzendonderneming informeren over het opnemen van kort verzuim, geboorteverlof of bijzonder verlof.

Uitzendovereenkomst met uitzendbeding

5. Voor het kort verzuim en bijzonder verlof reserveert de uitzendonderneming 0,6% van het feitelijk loon van de uitzendkracht. Dit wordt verhoogd met de wachtdagcompensatie conform artikel 25 lid 4.

6. Wanneer de uitzendkracht kort verzuim of bijzonder verlof opneemt en de uitzendovereenkomst blijft voortduren, wordt het feitelijk loon uit de opgebouwde reservering betaald, voor zover de reservering toereikend is.

7. Wanneer de uitzendkracht geboorteverlof opneemt en de uitzendovereen-komst blijft voortduren, wordt het loon als bedoeld in artikel 1:2 Wet arbeid en zorg uit de opgebouwde reservering betaald. Als de reservering niet toereikend is, wordt deze door de uitzendonderneming aangevuld.

Uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding

8. Wanneer de uitzendkracht met een uitzendovereenkomst zonder uitzend-beding kort verzuim of bijzonder verlof opneemt, heeft hij recht op door-betaling van het feitelijk loon voor het aantal uur dat hij op die dag(en) zou hebben gewerkt.

9. Wanneer de uitzendkracht geboorteverlof opneemt, heeft hij recht op het loon zoals bedoeld in artikel 1:2 Wet arbeid en zorg.