ABU CAO

Artikel 2 – Definities

In deze cao wordt verstaan onder:

cao-beloning: beloning die geldt voor de uitzendkracht als bedoeld in artikel 33, waarop de inlenersbeloning (artikel 16) niet volledig van toepassing is;

cao-partijen: partijen bij de CAO voor Uitzendkrachten, te weten de ABU, FNV, CNV Vakmensen.nl, De Unie en LBV;

de cao: de onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, inclusief alle bijlagen en protocollen;

feitelijk loon: het met inachtneming van de cao toegekende, naar tijds­ ruimte vastgestelde actuele brutoloonbedrag, exclusief vakantiebijslag, ­reserveringen, toeslagen, vergoedingen, overuren, compensatie-uren etc.;

gewerkte week: elke week waarin daadwerkelijk uitzendarbeid is verricht, ongeacht hoeveel uren er gewerkt zijn;

inlenersbeloning: beloning zoals bedoeld in artikel 16 van deze cao;

opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de uitzendonder­­ neming, betreffende de terbeschikkingstelling van een uitzendkracht aan de opdrachtgever;

opdrachtgever: degene aan wie een uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld door de uitzendonderneming;

schriftelijk: op schrift gesteld dan wel digitaal – langs elektronische weg – ter beschikking gesteld.

Als informatie via een elektronische omgeving wordt verstrekt, moeten de daarop ter beschikking gestelde documenten door de uitzendkracht kunnen worden gedownload. De uitzendkracht moet minimaal één maand van tevoren worden geïnformeerd wanneer deze elektronische omgeving wordt afgesloten of de daarop ter beschikking gestelde documenten worden verwijderd;

terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van de uitzendkracht bij de opdrachtgever;

uitzendbeding: het beding zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 2 BW en artikel 15 lid 1 van deze cao;

uitzendkracht: degene die met de uitzendonderneming een uitzend­ overeenkomst aangaat;

uitzendonderneming: degene die een uitzendkracht ter beschikking stelt van (uitzendt naar) een opdrachtgever;

uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW, waarbij de uitzendkracht door de uitzendonderneming op basis van een opdracht ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtgever om daar werkzaamheden te verrichten onder zijn leiding en toezicht;

week: de week begint op maandag om 0.00 uur en eindigt op zondag om 24.00 uur.