ABU CAO

Artikel 17 – Vaststelling van uurloon en/of adv-compensatie in geld

1. Als de uitzendonderneming in het kader van de vaststelling van de inleners-beloning een uurloon of een adv-compensatie in geld wil berekenen, gaat hij uit van de informatie verkregen van de opdrachtgever en raadpleegt indien nodig de beschikbare geautoriseerde informatie over de cao van de op-drachtgever. Dit is informatie zoals verstrekt door gezamenlijke partijen bij de betreffende inleen-cao. De informatie over de inlenersbeloning zoals door de opdrachtgever bevestigd of verstrekt, is leidend voor de vaststelling van het uurloon of een adv-compensatie in geld.

2. Uitsluitend als de genoemde informatie geen duidelijkheid en zekerheid geeft over hoe het uurloon of de adv-compensatie in geld moet worden vastgesteld, wordt de hieronder vastgelegde rekenmethodiek gehanteerd.

3. Periodeloon

a. Is in de cao of arbeidsvoorwaardenregeling (hierna: avr) van de opdracht-gever een uurloon(definitie) vastgelegd?
b. Zo ja, dan moet het uurloon behorend bij de vastgestelde functie-indeling worden vastgesteld op basis van het uurloon of de uurloondefinitie zoals bij de opdrachtgever toegepast.
c. Zo nee, dan moet het uurloon behorend bij de vastgestelde functie-inde-ling als volgt worden berekend.

Maandloon

—————————————-

4,35 × Normale Arbeidsduur (NAD)

d. De uitzendonderneming moet nagaan of de cao of avr van de opdracht-gever voorziet in een per ploegenrooster verschillende normale arbeids-duur. In dat geval moet de uitzendonderneming voor de vaststelling van het uurloon voor de uitzendkracht uitgaan van de normale arbeidsduur behorend bij het ploegenrooster waarin de uitzendkracht werkzaam is.

Als de uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld in een ander ploegen-/ dienstrooster met een andere bijbehorende normale arbeidsduur, wordt opnieuw het uurloon vastgesteld, op basis van de normale arbeidsduur behorend bij het nieuwe ploegen-/dienstrooster. Daarbij is de regeling loondoorbetaling bij wegvallen uitzendarbeid (artikel 22) niet van toepas-sing, tenzij de uitzendkracht naar rato van het vorige ploegenrooster minder uren in het nieuwe ploegen-/dienstrooster ter beschikking wordt gesteld.

4. Indien de inlenersbeloning voor een voltijdswerkweek minder bedraagt dan het minimumloon, zal een correctie van de inlenersbeloning plaatsvinden, zodat het niet meer in strijd is met de Wet minimumloon en minimum­ vakantiebijslag.

5. De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting (adv)

a. Is in de cao of avr van de opdrachtgever in de vorm van doorbetaald verlof vastgelegd?
b. Zo nee, dan is direct de normale arbeidsduur van toepassing en is adv-compensatie in tijd of geld niet aan de orde.
c. Zo ja, dan kan de uitzendonderneming kiezen de adv in tijd of geld te compenseren.
d. Als de uitzendonderneming de adv in geld compenseert, is de volgende vraag aan de orde of moet de volgende vraag worden beantwoord.
e. Is in de cao of avr van de opdrachtgever een percentage adv vastgesteld, of kent die cao of avr een berekeningsmethodiek waarmee de waarde van adv eenduidig is vast te stellen?
f. Zo ja, dan wordt dit percentage c.q. deze berekeningsmethodiek gehan-teerd om de waarde van de compensatie van adv in geld te bepalen.
g. Zo nee, dan berekent de uitzendonderneming de adv-compensatie in geld als volgt.

Berekening aan de hand van adv in dagen:

adv-dagen per jaar

——————————-

254

 

Berekening aan de hand van adv in uren:

adv-uren per jaar

——————————-

254 × (NAD / 5)